• Norm Kadro Fazlası Öğretmenlere Dair İşlemler

  Mevzuat Olarak Norm Kadro Fazlası Öğretmenler Hakkındaki Son Durum Nedir?


  Öncelikle yönetmelikte Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni Norm Kadrosu ile ilgili olarak
  ‘Madde 11- (Değişik : 5.11.2003-2003/6445 B.K.K.) Örgün ve yaygın eğitim okul ve kurumlarında, genel bilgi ve meslek derslerinden haftalık toplam ders yükü;
  a) 6-3I saate kadar 1,
  b) 31-42 saate kadar 2,
  c) 42'den fazla olması halinde her 21 saat için 1, öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

  Ancak, anadolu ve fen lisesi statüsündeki okullar ile mesleki ve teknik eğitim merkezleri, yatılı ilköğretim bölge okulları,(5) özel eğitim okul ve kurumlan hariç,(2) aynı yerleşim merkezinde bulunan okul ve kurumların branşlar itibariyle öğretmen norm kadrosunun belirlenmesinde; o yerleşim merkezindeki (birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branşlardaki haftalık ders yükü toplamı dikkate alınır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 21 saate bir kadro olacak şekilde yapılır. Bu şekilde yapılacak dağıtımda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilir. Eğitim bölgeleri oluşturulmamışsa, birden fazla merkez ilçesi bulunan illerdeki her bir ilçe ayrı yerleşim merkezi olarak değerlendirilir.’ İbaresi yer almaktadır.


  1- Norm Kadro Fazlası Öğretmenler, 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yönetmeliğin ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesinde ?(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün kapanması, program değişikliği, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders kaldırılması ya da norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanırlar.
  (2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına atanırlar. Bunlardan il içinde alanlarında ihtiyaç bulunmayanlar, bulundukları ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın tercihleri doğrultusunda yer değiştirme döneminde il dışına atamaları yapılabilir. Bunlardan zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunanlar, alanlarında ihtiyaç bulunan zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına atanırlar.
  (3) Herhangi bir nedenle istihdam alanı daralan öğretmenler ile görevli oldukları eğitim kurumlarında norm kadro esasları çerçevesinde öğretmen norm kadro sayısının azalması üzerine hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenir. Norm kadro fazlası olarak belirlenen bu öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.
  (4) Genel hayatı etkileyen deprem, sel, yangın ve benzeri doğal afetler nedeniyle olağanüstü durumların oluştuğu yerlerdeki eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı öncelikle bu madde kapsamında bulunan ihtiyaç fazlası öğretmenlerle karşılanır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması durumunda valiliklerce gerekli önlemler alınır.
  (5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda valiliklerce fazlalığın giderilmesine yönelik il içinde yapılacak yer değiştirmeler, zamana bağlı olmaksızın en geç mart ayı sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce isteklerine bakılmaksızın belirlenir.? hükümlerince yer değiştireceklerdir.
  Bu hükümlere göre; norm kadro fazlası öğretmenlerin daha önce sadece öğretim yılının başladığı tarihten itibaren mart ayı sonuna kadar yapılabilen isteğe bağlı ve resen atamaları artık her zaman yapılabilecek.
  2-Yine aynı yönetmeliğin Ek 1. maddesindeki ?Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.? hükümler ile bir ilde aynı branştan norm kadro fazlası öğretmen var iken aynı branştan ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacağı ve vekil öğretmen çalıştırılamayacağı ilk defa kayıt altına alınarak oluşacak kamu zararları önlenmiştir.
  Bu durum hakkında ?Bir tarafta norm kadro fazlası öğretmen var, bir tarafta ise ücretli öğretmen... Devlet zarara uğratılıyor? haberimizde ?İl Milli Eğitim Müdürlükleri önce tercih alarak, sonra resen atamaları yapmayarak Personel boyutunda atıl kapasite yaratılarak devleti zarara uğratmaktadırlar.? şeklinde Bakanlığı göreve çağırdığımızı ve ?Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? haberimizde ise ?.. bir branşta aynı ilde; il merkezinde bir okulda onlarca norm kadro fazlası öğretmen bulunurken, ilçe de o branştan öğretmen olmadığından derslere ücretli öğretmen girmektedir. Bu norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri il içinde öncelikle kendi istekleri doğrultusunda, ihtiyaç giderilemediği takdirde belli bir süreyi dolduran hizmet puanı düşük olandan atamaya başlamak şartıyla öğretmen ihtiyacı giderilmelidir.? şeklinde norm kadro fazlası öğretmenler hakkında düzenleme yapılması gerektiğini vurguladığımızı bu önerilerimizin çok sonra yukarıda yer verdiğimiz Önce 41. madde ile ardından 41. maddedeki değişiklik ve Ek 1. madde ile hayat bulduğunu sadece yöneticilere tanınan iki yıl norm kadro fazlası olma hakkının öğretmenlere de tanınması gerektiğine dair önerimizin ise hayat bulmadığını hatırlatırız.
  3-Ayrıca; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme? başlıklı 20. maddesindeki; ?(1) Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları müdürleri; kendi okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere alanlarındaki dersler ile ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlardaki dersleri dengeli olarak dağıttıktan sonra, aylık karşılığı ders saatini dolduramayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç 15 gün içinde millî eğitim müdürlüğüne, (büyükşehir belediyesi bulunan merkezlerde il millî eğitim müdürlüğüne) yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
  (2) Millî eğitim müdürleri; aylık ve zorunlu ek ders görevi saatlerini kendi okul ve kurumunda dolduramayan öğretmenleri, öncelikle isteklilerden, istekli bulunmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak suretiyle görev yerlerinin bulunduğu veya ikamet ettikleri belediye sınırları (büyükşehirlerde büyükşehir belediyesi) içinde kalmak kaydıyla öncelikle alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda öğretmen ihtiyacı bulunan diğer okul ve kurumlarda görevlendirmek ve bu görevlendirmenin yerine getirilip getirilmediğini izlemek zorundadır.
  (3) Aynı belediye sınırları içinde alanlarında veya ilgili öğretmenin girebileceği diğer alanlarda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler 9 uncu maddede sayılanlara verilemez.? hükümlerine göre de görevlendirilmektedirler.
  4-Yine 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Geçici görevlendirme? başlıklı, 23. maddesindeki; ?Öğretmenler, aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında dolduramamaları halinde eğitim ve öğretim alanında ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilir.? hükümlerine göre aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini dolduramayan öğretmenler ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilebilmektedir.

  Peki, Bu Mevzuat Hükümlerinde Eksik Olan ve Uygulanması Gerekenler Nedir?

  1-Öğretmenlere Norm Kadro Fazlası Oldukları Tebliğ Edilmelidir
  Öğretmenler norm kadro fazlası olup olmadıkları hakkında bir bilgiye sahip değillerdir. ?Norm kadrolar her belirlendiğinde sonuçlar Öğretmenlere tebliğ edilmelidir? haberimizde dile getirdiğimiz şekilde norm kadroların okulda bulunan öğretmenlere imza karşılığında duyurulması gerekmektedir. Fakat bu duyuru işlemi hiçbir zaman yapılmamaktadır. Yönetmeliğe duyuru yapılmasını zorunluluk haline getiren bir madde eklenmesi yerinde olacaktır. Çünkü öğretmenlerin norm kadro fazlası olduğunu öğrenmesi yer değişikliğinde bulunmak için harekete geçmesi açısından ve norm kadrolarında yapılan hilelerinde fark edilmesi için çok büyük önem arz etmektedir.
  Ayrıca MEBBİS modülünde öğretmenin norm kadro fazlası olup olmadığına dair bir bilgi girişi eklenmelidir.

  2- Özür Durumu Olan Öğretmenin İlçe Dışına Görevlendirilmemesi Gerekmektedir
  Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmelerinde; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına özür durumları dikkate alınarak atanırlar kuralı uygulandığından, özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin bulundukları yerleşim yeri ya da ilçe dışındaki bir yere atanması veya görevlendirmesi yönetmeliğe göre mümkün olmadığından yeni eklenen Ek 1. madde kapsamındaki görevlendirmelerde bu duruma açıklık getirmesi yani yeni eklenen Ek 1. madde içeriğine ?özür durumları olan norm kadro fazlası öğretmenler hariç? ibaresinin eklenmesi daha uygun olacaktır.

  3- BT Öğretmenlerin Normların Nasıl Belirleneceği Açıklanmalıdır
  ?MEB, Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin normunu ne zaman belirleyecek?? haberimizde gündeme getirdiğimiz üzere Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmelik 22.02.2011 tarihli ve 27854 sayılı Resmî Gazete?de yayınlanarak yürürlüğe girmiş bu yönetmeliğin ?Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar? başlıklı 15. maddesinin (g) bendi 2. Fıkrasındaki; ?2) Okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin, norm kadroları Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kurumların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve branş değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır.? hükümleri nedeniyle okul veya kurumlarda açılan bilgi teknolojisi sınıflarında görev alacak öğretmenlerin norm kadroları Bakanlıkça belirlenecektir. Bu güne kadar normu belirlenmeyen BT öğretmenleri hakkında norm kadro fazlası veya norm kadroya dâhildir şeklinde bir tabir kullanılamaz bu nedenle de; norm kadro fazlası oldukları gerekçesiyle BT öğretmenleri resen yer değiştirmeye tabi tutulamaz.

  4- Anadolu Statüsü Kapsamında Sayılan Eğitim Kurumlarındaki Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Durumu
  Danıştay kararları üzerine Anadolu statülü okullara sınavsız atanan öğretmenlerin norm kadro fazlası olması gerektiğine dair MEB?nın görüş yazısını ? Norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine dair MEB yazısı? haberimizde yayınlamıştık.
  Buna göre;

  A)19.12.2010 tarihinden önce Anadolu statülü okullarda (Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile genel ve Anadolu kısmı bulunan birleşik eğitim kurumları, Anadolu liseleri) görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenler ile her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavları sonucuna göre Anadolu statülü okullara atanarak bu liselerde şu an görev yapanlar (Anadolu statüsü hakkı olanlar)öncelikle norm kadroya dâhil edilmelidir.

  B)19.12.2010 tarihinden sonra Anadolu statülü okullarda (Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile genel ve Anadolu kısmı bulunan birleşik eğitim kurumları, Anadolu liseleri) görev yaptıktan sonra herhangi bir nedenle ayrılmış olan öğretmenler ile her türlü Anadolu liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat/uygulama sınavlarını kazananlardan (kazanılmış hakları olanlar) Anadolu statülü okullara atanan veya yer değiştiren öğretmenler (bu liselerde şu an görev yapanlardan Anadolu statüsü hakkı olanlar) norm kadroya dâhil edilmelidir.

  C)19.12.2010 tarihinden sonra Anadolu statülü okullara (Anadolu lisesine dönüştürülen eğitim kurumları ile genel ve Anadolu kısmı bulunan birleşik eğitim kurumları, Anadolu liseleri) atanan veya yer değiştiren öğretmenler norm ihtiyacı olsa bile sınavı kazanmış olsalar bile norm kadro fazlası olarak belirlenmeli bu okullardaki boş norm kadrolar ilan edilerek duyuruya çıkılmalıdır.

  1) Anadolu statüsü kapsamında sayılan eğitim kurumlarına, adayların seçme sınavında almış oldukları puan üstünlüğüne göre atama yapılmalıdır.
  2) Anadolu statüsü kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli iken çeşitli nedenlerle kapsam dışındaki eğitim kurumlarına atananların atamaları yapılmalıdır.
  3) Anadolu statüsü Kapsamında sayılan eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin Anadolu statüsü Kapsamındaki diğer okullara yer değiştirmesi sağlanmalıdır.

  Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme İşlemlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler Nelerdir?
  1- Başvuruların elektronik ortamda yapabilmesi için ?Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Elektronik Başvuru Formu? hazırlanması için gerekli tedbirlerin alınması,
  2- Yazılı olarak başvuruların yapılabilmesi için matbu ?Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Formu? geliştirilmesi, bu formda ve ?Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Elektronik Başvuru Formu?nda, Öğretmenin İkamet ettiği İl/İlçe, öğretmenin görevli olduğu il/ilçe, buradaki görevine hangi tarihte başladığı, özür durumun şekli, öğretmenin özür durumunun bulunduğu il/ilçe, eş durumu özrü var ise eşinin görev yaptığı il/ilçe, eşin görevli olduğu kurum ve görevi, eşinin T.C. Kimlik numarası, tercihleri, hizmet puanı, branşı gibi bilgilerin bulunması,

  3- Başvurularda;
  a) Eş durumu özründe; başvuru tarihinden itibaren geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı/Bağ-Kurlu hizmeti olduğunu ve sigortalılığının halen devam ettiğini ve prim borcunun olmadığını gösterir belge, uluslararası aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği, eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi, eşinin çalışmakta olduğu iş yerinin çalışır durumda olduğunu gösterir bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek teşekkülünden alınacak belge, başvuru yapan öğretmenin aile yardımı alıp almadığına dair maaş bordrosu,
  b) Eğitim durumu özründe; başvuru yapan öğretmenin başvuru tarihi itibarıyla hazırlık sınıfı, lisansüstü öğrenimine kayıtlı ve halen devam etmekte olduğunu gösterir belge,
  c) Sağlık durumu özründe; Özel eğitim gerektiren çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu ve görev yaptığı ilde çocuklarının özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge, şu an görev yaptığı yere sağlık durumu özründen atanmışsa sağlık özrünün devam ettiğine dair ve anne ve babası ile yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için ise ?başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez? ibaresi bulunan Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu, Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,
  d) Sağlık Kurulu raporunun eşine, anne, baba ve çocuklarından birine veya kardeşine ait olması hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği, Öğretmenin kendisinin hastalığı nedeniyle yer değiştirme isteğinde bulunması durumunda; ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğine dair dilekçe, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir nüfus kayıt örneği istenmesi,
  5) Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirme dönemlerinde Yönetmeliğin ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesi 5. fıkrası kapsamında tercihte bulunmayan öğretmenlerin resen atamalarının yapılacağının duyuru metninde yer alması,
  6- İlçeler bazında norm kadro fazlası öğretmenlerin listelerinin ilan edilmesi,
  7- Okul/kurum yöneticileri tarafından öğretmenlere norm kadro fazlası olduklarının tebliğ edilmesi,
  8- Okul ve kurumların branşlar ve ilçe bazındaki ihtiyaç listelerinin ilan edilmesi, ihtiyaç listelerinde boş kadroların Anadolu statüsü olup olmadığını belirtilmesi,
  9- İhtiyaç listelerinin ilan edilmesi işleminde rehber öğretmenler açısından ?Rehber öğretmenlerin yer değiştirmeleri hakkında MEB?in yapması gerekenler? haberimizdeki ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?
  1- İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.
  Yerleşim yeri ve ilçelerden başvuran öğretmenlerin her branştan listeleri ayrı ayrı yapılır. Tüm ilin listesi yapılmaz.
  2- İlçeler bazında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılır.
  Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesi 3. fıkrasındaki; ?Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.? hükümlerine göre işlem yapılır.
  Yönetmelik çok açık bir biçimde atamaların öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına yapılması gerektiğini vurgulamaktadır.
  Örneğin Ankara İlinin Şereflikoçhisar ilesinde görev yapmakta olan ve hizmet puanı 100 olan bir norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni bu ilçedeki Türkçe normu boş olan bir okulu tercih ettiğinde bu okulu başka bir ilçeden tercih eden 200 puanlı Türkçe öğretmeni olsa bile 100 puanlı Türkçe öğretmeninin atamsın yapılacağı anlamına gelmektedir.
  Kısacası her yerleşim yeri ve her ilçe kendi arasında değerlendirilerek tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamalar yapılır. Kısacası bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan tercihte bulunan başka bir ilçeden atama yapılamaz.
  Yani İlçedeki boş kadro öncelikle ilçedeki norm kadro fazlası öğretmenin hakkıdır.
  3-İlçeler arasında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılır.
  Bu değerlendirmeden sonra arta kalanlar olursa ilçeler arasında yer değiştirmeler yapılacaktır. Bu son atamalar normal il içi yer değiştirmedeki gibi yapılır.
  Örneğin Şereflikoçhisar ilçesinde norm kadro fazlası Türkçe öğretmeni yok ise bu ilçeyi diğer ilçelerden tercih eden norm kadro fazlası Türkçe öğretmenlerinden hizmet puanı fazla olan atanacaktır.
  Bu konu birçok ilimizde yanlış uygulanmakta ildeki tüm başvurular alındıktan sonra ilin tamamı aynı anda il içi yer değiştirmede olduğu gibi atamalar yapılmaktadır.
  Bu konu yargıya taşınmış ve Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı ile ?Osmaniye ili Merkez ilçede norm kadro fazlası Ağaç İşleri Öğretmeni bulunduğundan, bu fazlalık giderilmeden bu branşta yerleşim yeri dışından ?Düziçi ilçesinden ?atama yapılmasına ilişkin işlemde de mevzuat ve hukuka uyarlık görülmemiştir? şeklinde her yerleşim yeri ve ilçenin kendi arasında değerlendirilmesi gerektiğinden hareketle hüküm vermiştir.
  Adana 2. İdari Mahkemesi 28.06.2005 tarih ve 2004/364 Esas ve 2005/1096 Karar sayılı kararı için tıklayınız.
  Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme İşlemleri Nasıl Yapılır?
  Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ?İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri? başlıklı 41. maddesi hükümlerince; Valiliklerce isteklerine bakılmaksızın herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayan öğretmenin görev yerinin belirlenmesinde öncelikle özür durumları dikkate alınarak görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları tercih edilmelidir.

  Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Resen Yer Değiştirme işlemlerinde;
  1- İlçeler bazında özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.
  2- Özür durumu olanların ilçelerdeki boş kadrolara atamaları hizmet puanı yüksek olandan başlamak suretiyle resen yapılır. Burada özür durumu bulunanların başka yerleşim yeri olduğundan belde ve köylere ataması yapılmayacaktır. Bundan sonra norm kadro fazlası olan özür durumu öğretmen var ise artık bunlar bulunduğu okul/kurumda norm kadro fazlası olarak kalacaktır. Özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenler yerleşim yeri dışına atanamaz.
  Özür Durumu Olan Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Başka İlçelerde Geçici Görevlendirilebilir
  Burada Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek 1. maddesindeki ?Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.? hükümleri devreye girerse özür durumu olan norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelerdeki boş kadrolara atama yapılmadan geçici görevlendirilebileceği kanaatindeyiz. Tabi bu durumda geçici görev yolluğu ödenmesi durumu ortaya çıkacaktır.
  3- İlçeler bazında özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenlerin branşlara göre listeleri belirlenir.
  4- İlçe bazında özür durumu olmayanların yer değiştirme işlemleri bulundukları yerleşim yerinde (ilçe merkezinde) hizmet puanı yüksek olandan başlamak suretiyle resen atamaları gerçekleştirilir. Bunlardan arta kalan norm kadro fazlası öğretmenler olursa bunlar ilçeye bağlı belde ve köylere atanır. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar köylere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan beldeye/köye, düşük olan ilçedeki bir okula/kuruma atanırsa bu dava konusu olur ve beldeye/köye atanan hizmet puanı yüksek öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.
  5- Bu işlemler yapıldıktan sonra ilçelerde kalan özür durumu olmayan norm kadro fazlası öğretmenler, diğer ilçelere resen atamaları gerçekleştirilir. Atamalar bir bütün olarak değerlendirilip hizmet puanı küçük olanlar diğer ilçelere atanmalıdır. Hizmet puanı yüksek olan başka ilçeye düşük olan görev yaptığı ilçedeki bir okula atanırsa bu dava konusu olur ve dışarıdaki ilçeye atanan hizmet puanı yüksek olan öğretmen davayı kazanır. Bu duruma dikkat edilmelidir.
  (4. ve 5. maddedeki atamalar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Yani atamalar sanal olarak yapılmalı hizmet puanı yüksek olanın hizmet puanı düşük olana göre beldeye/köye veya başka bir ilçeye atanmamasına dikkat edilmelidir. Bu durumun tersi olması halinde hizmet puanı yüksek olan açtığı davayı kazanır.)
  Bütün bu işlemlerde öğretmenin görüşünün alınması yerinde olacaktır. Öğretmenin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için hem görev yeri hem de ikamet ettiği yer birlikte değerlendirilerek yakın ilçeye atanmasına dikkat edilmelidir.
  Örneğin Kadirli?de ikamet eden bir öğretmenin ulaşım sıkıntısı çekmemesi için hem görev yer hem de ikamet ettiği yer birlikte değerlendirilebilir) Sumbas ilçesine, Osmaniye?de ikamet eden bir öğretmeninin Toprakkale ve Bahçe ilçesine atamaları düşünülebilir.
  6-Tüm bu işlemlere rağmen özür durumu olan veya yer değiştireceği bir okul/kurum bulunmayanlar yani aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders saatlerini kendi okul ve kurumlarında doldurmayan öğretmenler eğitim öğretim yılı içerisinde oluşabilecek norm kadro ihtiyaçları ile aylıksız izne ayrılan vs. gibi sebeplerle boşalan kadrolara; Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin ?Geçici görevlendirme? başlıklı, 23. maddesindeki ve Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın ?Kadrosunun bulunduğu okul ve kurum dışında görevlendirilme? başlıklı 20. maddesindeki hükümlere göre ihtiyaç bulunan okul ve kurumlarda geçici olarak görevlendirilir.
  Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Ek 1. maddesindeki ?Herhangi bir branşta norm kadro fazlası bulunan illerde fazla bulunan branşta ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamaz, vekil öğretmen çalıştırılamaz.? hükümler de bu görevlendirmeleri kaçınılmaz hale getirmiştir.
  Böylece ile bir ilde aynı branştan norm kadro fazlası öğretmen var iken aynı branştan ek ders ücreti karşılığında görevlendirme yapılamayacak ve vekil öğretmen çalıştırılamayacaktır. Bu şekilde oluşacak kamu zararları önlenmiştir.

  MEB Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirmeleri Konusunda Kapsamlı Bir Genelge Çıkarmalıdır
  Yukarıda izahına çalıştığımız konularda İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde uygulama birliği bulunmamaktadır. Uygulama birliğinin sağlanması, okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi, Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi için MEB acilen Norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri konusunda kapsamlı bir genelge çıkarmalıdır.  Ahmet KANDEMİR
  Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

  Kaynak:
  http://www.memurlar.net/haber/269980/


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Yorum 17 Yorum
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   2012 yılı Kasım ayında norm fazlası olduğum gerkçesi ile atamam yapıldı. Tercih yaptığım okulların hiçbirine puan yetersizliği nedeniyle atanamadığım il milli eğitimdeki atamadan sorumlu şube müdürünce telefonla bildirildi. Boş kalan okulların ismini tek tek söyledi. Bu okullardan birini tercih etmediğim taktirde resen atamamın yapılacağını belirtti. Eşimle aynı ilçede çalıştığımı 41. Madde gereğince beni resen atayamayacaklarını söylememe rağmen şube müdürü o maddenin uygulanmadığını söyledi. Üç kez arayarak korkutarak bana zorla tercih yaptırdılar. Hem de tercih için belitilen tarihlerin dışında bir tarihte Cumartesi günü dilekçeyi yetkili bir kişiye bile teslim etmeden tercih yaptırdılar. Neticede eşimden 105 km uzaklıktaki bir başka ilçenin köyüne atandım. Bu atamanın usülsüzlüğü konusunda yasal yollara başvurabilir miyim acaba? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz?
  1. Osman KESKİN Üyenin Avatarı
   Osman KESKİN -
   2012 kasım ayında yapılan bir atam işlemi için haklı bile olsanız şimdi bir şey yapılamaz. Mahkemeye başvurma süreci atama işleminden sonraki 60 gündür. Resmi işlerde tlf veya sözle iş yapılmaz. Siz tercih yapmasaydınız ve onlar sizi resen atasaydı, o 41.maddeye istinaden mahkemeye verebilirdiniz ki benzer durumda mahkemeye verip atamayı iptal ettiren emsal de var. Ayrıca onların sizi zorladığın ispatlamanız gerekecekti çünkü resmiyette siz kendiniz tercih etmişsiniz ve onlar da sizin tercihleriniz doğrultusunda atamanızı yaptığı şekilde işlem yapılmış gözüküyor.
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Merhaba,Ben de şuan da bulunduğum okulda norm fazlasıyım acaba ben istemediğim halde beni başka okula gönderirler mi? Bir de norm fazlası olduğum için istediğim zaman açık olan başka bir okula gitme durumum var mı yoksa il içi tayin gibi belli tarihleri mi var teşekkürler
  1. CAN SERDAR Üyenin Avatarı
   CAN SERDAR -
   Alıntı Misafir Demiş ki: Mesajı Görüntüle
   Merhaba,Ben de şuan da bulunduğum okulda norm fazlasıyım acaba ben istemediğim halde beni başka okula gönderirler mi? Bir de norm fazlası olduğum için istediğim zaman açık olan başka bir okula gitme durumum var mı yoksa il içi tayin gibi belli tarihleri mi var teşekkürler
   Sorduğunuz sorular bakanlık ve bulunduğunuz il milli eğitim müdürlüğü yetkisinde bulunan takvime göre cevaplanabilir. Net bilgi için İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Özlük ve Norm İşlemleri Daire başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları birimleri ile temasa geçiniz. 2012 de norm fazlası olan arkadaşlar re'sen başka okullara gönderilirken, bu yıl böyle bir uygulama genelde yapılmadı. Önümüzdeki yıl yapılır mı? Bunun cevabını kestirmek zor.
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Misafir norm fazlasiyim hayirlisi neyse o olsun heryerde yaparim tabi hayirlisi olacak gorev gorevdir her okul ayni evlilere uzulurum biz bekarlari ilk deissinler sorun degil heryer bizim ulkemiz..
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   bu sene rahatsızlığım nedeniyle sınıf almak istemedim maaş karşılığı çalışmak istiyorum.sınıf öğretmeniyim.haftada kaç gün okula gitmem gerekiyor .normal eğitim öğretim yapılan bir okuldayım.33 yıllık hizmetim var.müdür 30 saat geleceksin diyor.ücret falan yok boş derslere gireceksin diyor. ben de itiraz ettim. o zaman bana sınıf açın dedim.başka bir ortaokulda destek eğitimi odası açmak istiyorum ne yapmam gerekir. saygılar
  1. CAN SERDAR Üyenin Avatarı
   CAN SERDAR -
   Alıntı Misafir Demiş ki: Mesajı Görüntüle
   bu sene rahatsızlığım nedeniyle sınıf almak istemedim maaş karşılığı çalışmak istiyorum.sınıf öğretmeniyim.haftada kaç gün okula gitmem gerekiyor .normal eğitim öğretim yapılan bir okuldayım.33 yıllık hizmetim var.müdür 30 saat geleceksin diyor.ücret falan yok boş derslere gireceksin diyor. ben de itiraz ettim. o zaman bana sınıf açın dedim.başka bir ortaokulda destek eğitimi odası açmak istiyorum ne yapmam gerekir. saygılar
   Sınıf öğretmenliği ile ilgili durum nedir bilemiyoruz. Teknoloji ve Tasarım Dersi öğretmenleri dışındaki arkadaşlara maalesef mevzuat hakkında bilgi verecek birikimde değiliz.
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Slm arkadaslar. Ben teknoloji tasarim ogretmeniyim. Bulundugum ilçe 10400 nufuslu bi yer. 8 saat kendi okulumda dersim var. Baska bi okuldada 8 saat tasarim dersi var ama o okuldaki tasarim ogretmeni norm fazlasi degil ben norm fazlasiyim benim hizmet puanim yuksek. Bide ihtiyac olan okulda 6 saat tasarim dersi var bu ne sacmalik yardim
  1. CAN SERDAR Üyenin Avatarı
   CAN SERDAR -
   Alıntı Misafir Demiş ki: Mesajı Görüntüle
   Slm arkadaslar. Ben teknoloji tasarim ogretmeniyim. Bulundugum ilçe 10400 nufuslu bi yer. 8 saat kendi okulumda dersim var. Baska bi okuldada 8 saat tasarim dersi var ama o okuldaki tasarim ogretmeni norm fazlasi degil ben norm fazlasiyim benim hizmet puanim yuksek. Bide ihtiyac olan okulda 6 saat tasarim dersi var bu ne sacmalik yardim
   bölge normu uygulamasından dolayı böyle durumlar ortaya çıkabiliyor. Diğer okul YBO veya köy okulu statüsünde olabilir.
  1. Misafir11 Üyenin Avatarı
   Misafir11 -
   Sınıf öğretmeniyim. Bulunduğum okulda norm kadro fazlasıyım. Tercihlerim dışında,ilçe içinde başka bir okula resen atanmam durumunda dava hakkım var mı?
   1- ilçe içindeki bazı okulların uzaklığı fazla ve eşimin çalıştığı okula da çok uzak,
   2- yeni norm fazlası oldum, ilçede(ilçe içi) resen atamam gerçekleştiğinde belki de sene sonuna okulda kadro açılacak ve fazla olma durumu kalkacak

   bilgilendirirseniz teşekkür ederim
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   BULUNDUĞUM OKULDA 7.SINIFLARDAN 4 ŞUBE VAR.8 SAAT T.T. DERSİNE GİRİYORUM.EK OLARAK GÖRSEL SANATLAR DERSİNİ VERMİŞLERDİ.ŞİMDİ GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ GELECEK.8 SAAT TT. HAFTADA 16 SAATMI HESAPLANICAK YOKSA 8 SAAT KALIP MAAŞ KARŞILIĞI 15 SAATİ DİĞER DERSLERLEMİ TAMAMLATACAKLAR.LÜTFEN ACİL YARDIM.TEŞEKKÜRLER.
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   ACİLDİR. yARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
   Okulumda norm fazlasıyım. 16 saat derse giriyorum(hepsi kendi branşımda) Yani maaş karşılığı doluyor. ancak ilçe meb. müdürlüğü beni başka bir okulda tam zamanlı görevlendirmek istiyor (doğum iznine ayrılan bir öğr. varmış.) Reddetme hakkım var mı? yasal dayanağım ne olabilir?
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Okulum da 3 tane teknoloji tasarım dersi öğretmeni bulunmaktadır. 7 ve 8 lerde 9 ar sıntan 36 saat ders vardır. sınıflar 38-42 öğrenci aralığındadır. okul idaresi 2 senedir derse tek başımıza sokarak 18 saat ders işlememizi sağlamıştır. Şimdi 3 arkadaşımız doğum izninden döndüğü için norm fazlası durumuna düşmüştür. bizden derse 2 öğretmen girebilmemiz için resmi yazı istemektedir. bu konuda ki resmi yazıyı tarafıma gönderebilir misiniz?
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Alıntı Misafir Demiş ki: Mesajı Görüntüle
   ACİLDİR. yARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
   Okulumda norm fazlasıyım. 16 saat derse giriyorum(hepsi kendi branşımda) Yani maaş karşılığı doluyor. ancak ilçe meb. müdürlüğü beni başka bir okulda tam zamanlı görevlendirmek istiyor (doğum iznine ayrılan bir öğr. varmış.) Reddetme hakkım var mı? yasal dayanağım ne olabilir?
   A okulunda 56 saat B okulunda 32 saat C okulunda 24 saat ders yükü ve toplamda da 112 saat ders yükü olduğuna göre; bu eğitim bölgesinde A, B ve C okulunda kaç norm/kaç öğretmen olması gerekir?
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Okulda iki ogretmeniz diger kisi norm fazlasi dersler nasil bolunur acaba tesekkurler
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Acildir.okulumuzda iki ogretmeniz 20 saat dersimiz var.diger arkadas 2 senedir norm fazlasi.dersler esit bolunuyor.ama ben norm kadro ogretmeninin maas kardiligina kadar alip,norm fazlasi ogretmenin kalan dersleri almasi gerektigini duydum bu ne kadar dogru .boyle bir yazi varmi .simdiden tesekkurler.
  1. Misafir Üyenin Avatarı
   Misafir -
   Acildir.teknoloji ve tasarim ogretmeniyim.okulumuzda iki ogretmeniz ve diger arkads norm fazlasi 20 saat dersimiz var.ikiye bolundu dersler.ancak benim duydugum kadariyla ders butunlugune bakilildiginda 30 saatin altinda olunca hizmet puani yuksek olana maas karsiligina kadar diger ogretmene kalan dersler verilir diyo.bu konuda bilgi verebilirseniz sevinirim.tesekkurler.
  Yorum Yorum Gönder

  Üye iseniz giriş için tıklayın

  Lütfen Resmin içindeki karakterleri sırayla ve aynısını kutunun içine girin.

  Eğer resim içindeki karakterleri okuyamıyorsanız Resmi yenileme seçeneğinden yenileyerek değiştirebilirsiniz.

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”