• TVTED RSS Besleme

  yazar Yayınlanma tarihi 11-24-2014 02:24 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak, başta Teknoloji ve Tasarım Öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitimcilerimizin, diğer memurlardan yılda 25 iş günü daha fazla tatil yaptıkları için laf vurulan, bir çoğunun maaşı lise mezunu memur maaşlarının altında kalmasına rağmen sırça köşklerde oturdukları algısı oluşturulan, günün her saati uzmanlık alanları ile ilgili çalışma yapabilmelerine rağmen sadece 15 saat çalışıyorlar algısı ile yan gelip yattıkları sanılan, muhattap olduğu her kesim tarafından hesap sorulan, dershanelerde asgari ücret ile çalıştırılan, üniversitelerde atanması olmayan bölümlerde kendilerini hayata bağlamaya çalışan, eşinden yüzlerce kilometre uzakta ailesini bir arada tutmaya çalışan, OECD ülkelerinde görev yapan öğretmenler içerisinde en mutsuz ve umutsuzu olan eğitim camiamızın mensuplarının "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü elimizden geldiğince, becerebildiğimizce, gönlümüzün el verdiği kadar kutlarız, Öğretmenler Günümüz Kutlu Olsun... 24 Kasım 2015'e kadar hatırlanmayacak, umursanmayacak eğitimcilerimizle 1 yıl sonra tekrar hatırlanmak üzere... Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 10-28-2014 08:04 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler


  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak, başta Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin, eğitimcilerimizin, öğrencilerimizin, tüm eğitim camiasının ve milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten ve samimi duygulamızla kutluyoruz. 91. Kuruluş yıldönümünde ülkemizin kurtuluşu için canlarını vermiş aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran ve rahmetle anıyoruz.

  “Hâkimiyet bi-lâkayd ü şart milletindir. îdare usûlü, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenittir. Türkiye Devleti’nin şekl-i hükümeti, cumhuriyettir”

  28 Ekim 1923
  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 09-21-2014 02:54 PM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Yüksek Planlama Kurulu tarafından 26.08.2014 tarihinde onaylanan "Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı(2014-2016)" dökümanı ektedir. Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan strateji belgesini eğitim ve dersimiz açısından inceleyerek elde ettiğimiz verileri kamuoyuyla paylaşmayı borç biliriz.

  Öncelikle strateji belgesi hazırlanma aşamasında yirmiden fazla STK çalışmaya dahil edilmiş ancak eğitim sektöründe "Tasarım" alanına yönelik faaliyet gösteren 2 adet STK'dan hiçbiri bu çalışmaya davet edilmemiştir. Genel amaç olarak "İnsana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların yaratılmasını ve korunmasını, ülkemiz tasarım ve tasarımcılarının sürdürülebilir bir şekilde dünya ile rekabet edebilir hale getirilmesini ve "Türk Tasarımı" kimliğinin tanınmasını ve yerleşmesini sağlamak amacıyla gerekli idari, yasal ve teknik alt yapıyı geliştirmek." ibaresi kabul edilmiştir. Belge içerisinde dikkat çekici olan tasarım alanında ülkemizin zayıf yönleri belirlenirken "Eğitim sorunları ve tasarım kültürü eksikliği" ibaresinin zayıf yönümüz olarak öne çıkmasıdır. Çalışma grupları tarafından tüm problem alanlarına yönelik olarak toplam 5 hedef belirlendiği görülmektedir. Bu hedeflerin içinde "Tasarım duyarlılığını eğitimin bütün aşamalarına yaymak, insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetiştirmek" hedefi bizimle yakından ilgilidir. Yine bu 5 hedefin içinde yer alan "Toplumda ve sanayide tasarım farkındalığını arttırmak" hedefi de ancak eğitim sektöründeki değişiklikler ile sağlanabilecek bir hedef olarak görülmektedir. Belge içerisinde durum analizi bölümünde eğitim sektörü ile ilgili tespitlerin sadece ortaöğretim ve yükseköğretim düzeyinde yapılması, 2006 yılından beri Dünya'da bir ilk olarak temel eğitim seviyesinde okutulmakta olan "Teknoloji ve Tasarım Dersi"ne yer verilmeyişi ise düşündürücüdür.

  Yine zayıf yönlerimizin anlatıldığı kısımda yer alan eğitim ile ilgili tespitler bizim açımızdan önemlidir: "Egitim ve Kültür alanındaki en zayıf yan olarak ülkemizde yaratıcılık egitimindeki l eksiklikler gösterilmistir. Bunun yanında, mesleki egitimin yetersizligi, plansız kurulan egitim programları, endüstri ürünleri tasarımı egitim/ögretiminin Türkiye'deki bütün bölümlerde esdegerde olmayısı, toplumda tasarım kültürünün eksikligi, tasarımın ve tasarımcının öneminin Türkiye'de yeteri düzeyde anlasılamamıs olması ve tasarım bilincinin olusmamıs olması önemli eksiklikler olarak dikkat çekmistir."

  "Tasarım duyarlılıgını egitimin bütün asamalarına yaymak ve insana ve çevreye duyarlı, katma degeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetistirmek" hedefine yönelik olarak planlanan faaliyetler ise umut verici olarak değerlendirilmektedir: "Ülkemizde yaratıcılık egitiminin istenilen düzeyde olmaması tasarımcı egitimi konusunda önemli bir sorun teskil etmektedir. Tasarımcı egitimi konusunda mevcut sorunların giderilmesi için egitim sisteminin bütün asamalarına iliskin çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır. Tasarım duyarlılıgını egitimin bütün asamalarına yaymak ve insana ve çevreye duyarlı, katma degeri yüksek tasarımlar yapabilecek yetkinlikte tasarımcılar yetistirmek hedefini gerçeklestirmek için yedi faaliyet belirlenmistir;
  1. Okul öncesi egitimdeki yaratıcı yaygınlıgının ve etkinliginin araştırılması
  2. Ilkokul ve ortaokul ders müfredatlarında tasarıma ve yaratıcı etkinliklere yer verilmesi
  " Faaliyetlerin ilk iki tanesi Temel Eğitim kurumlarına yönelik olduğundan bizi yakınen ilgilendirmektedir. Yine 5 numaralı hedefe yönelik belirlenen faaliyetlerde yer alan; "5. Ilkögretim ve lise ögrencileri arası tasarım yarısmaları düzenlenmesi 6. Ilkögretim ve lise ögrencilerinde fikri sosyal boyutları konusunda farkındalık olusturmak için gerçeklestirilmesi 7. Tasarım müzesi açılması" gibi faaliyetlerde ülkemiz ve dersimiz açısından olumlu olarak görülmektedir.

  Sonuç olarak; her ne kadar Teknoloji ve Tasarım Dersi'ne atıfta bulunulmasa da aslında çözüm olarak sunulan öneriler ve planlanan faaliyetlerin bir anlamda Teknoloji ve Tasarım Dersi'nin Okul Öncesi dönemden başlayarak 12. Sınıf sonuna kadar uygulanması gerekliliğini ortaya koyduğu, bu imkanında sadece karar vericilerin alacağı bir karar ile sağlanabileceği gerçeği önümüzde durmaktadır. Yaratıcı düşünmeye yönelik etkinliklerin dersler içerisine dağıtılması her ne kadar uygun görünse de okullarımızda ve toplumda "Tasarım Kültürü" oluşturmanın yolunun bağımsız etkinliklerin eğitim-öğretim sürecinde zorunlu olarak yer almasından geçtiği unutulmamalıdır. Bu bağlamda bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; 21. Yüzyıl becerileri diye tanımlanan becerilerin anahtar becerisi "Tasarım Becerisi"dir ve bu beceri toplumda ancak tüm kademelerde bağımsız ve zorunlu bir ders olarak yer alırsa kazandırılabilecektir. Öncelikle zorunlu ve bağımsız bir dersin programlara konması ve bununla birlikte tüm dersler içerisinde benzeri etkinliklere yer verilmesi politikası işletilmelidir. Tasarim.pdf
  yazar Yayınlanma tarihi 08-28-2014 09:35 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi, 26/08/2014 tarihli ve 45512797/20/3557646 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe girmiştir. Yönerge ve eklerini sitemizden indirerek inceleyebilirsiniz. Çocuk Kulüplerinin kuruluşu, okul kayıtları ile birlikte yapılacağından özellikle okul öncesi ve ilkokul müdürlüklerinin yönergeyi acilen incelemesinde fayda olduğu düşünülmektedir.

  Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullara devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Bu Yönergenin amacı; Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullara devam eden çocukların, eğitim saatleri dışındaki zamanlarda ilgi alanlarına yönelik sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve bilimsel alanlarda eğitimlerinin ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi için kurulan çocuk kulübünün işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Bu Yönerge, Bakanlığa bağlı resmî/özel okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullar bünyesinde kurulan çocuk kulüplerinin kuruluş, yönetim, eğitim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları kapsar. Alan taraması yapılarak, çağ nüfusunun eğitim talebinin karşılandığı okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda, personel ve fizikî imkânların yeterli olması, uygun eğitim ortamı bulunması ve kulüp için en az 10 çocuk velisinin başvuruda bulunması durumunda, okul müdürlüğünün teklifi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı (EK-1) ile çocuk kulübü kurulur. Çocuk kulübü, kurulduğu okulun adını alır.

  İndirmek için tıklayınız ---> Cocuk.Kulupleri.rar
  yazar Yayınlanma tarihi 08-27-2014 10:03 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği olarak, üyelerimizden ve öğretmenlerimizden gelen yoğun sorulara ilişkin olarak Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı için Teknoloji ve Tasarım Dersinin nasıl uygulanacağına yönelik yaptığımız görüşmede tarafımıza iletilen durum şöyledir;


  • BTYK çerçevesinde MEB ile TÜBİTAK arasında yapılan protokol gereği Teknoloji ve Tasarım Dersi 7-8 Öğretim Programı; TÜBİTAK tarafından hazırlanmaktadır.
  • Program TÜBİTAK tarafından hazırlanarak bakanlığa iletildikten sonra; Talim ve Terbiye Kurulu onayına sunulacak olup, onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mevcut durum itibari ile; güncellenmekte olan program yayınlanana kadar mevcut öğretim programı uygulanacaktır.
  • 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 8. sınıflarda mevcut programda yer alan kazanımlar ve bunlara yönelik etkinlikler aynen uygulanacaktır.
  • 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında 7. sınıflarda okuyacak öğrenciler daha önce programın temelini oluşturan 6. sınıf kazanımları ve bunlara yönelik etkinlikleri almadıklarından dolayı ders planlamalarında; mevcut programda yer alan 6. sınıf grup etkinlikleri ile 7. sınıf etkinliklerine birlikte yer verilmesi uygun olacaktır.

  TÜBİTAK tarafından üzerinde çalışılan Teknoloji ve Tasarım Dersi 7-8. Sınıflar Öğretim Programı tamamlanıp, onaylanması ve akabinde yayınlanmasına kadar dersimizin okullarda nasıl uygulanacağı ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamaların dikkate alınması gerekmektedir. Saygılarımızla...
  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu
  yazar Yayınlanma tarihi 08-14-2014 11:46 AM
  1. Kategoriler:
  2. Duyurular,
  3. Haberler

  Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Nabi AVCI'nın 4 Ağustos 2014 tarihinde Adana'yı ziyaretinde kendisi ile 2 saatlik bir toplantıda bir araya gelerek; öğretmenlerimizin ve dersimizin yaşadığı sıkıntılar ile çözüm önerilerimizi kendisine sunma fırsatı bulduk. Toplantıda; Teknoloji ve Tasarım Dersi'nin tarihi gelişimi, 2012 yılında 12 Yıllık Zorunlu Eğitim uygulamaları paralelinde 6. sınıflardan kaldırılması ve sonrasında oluşan norm sorunları ile 21. yüzyıl becerileri temelinde işlenen bir programın 5-6. sınıflarda muhakkak olması gerekliliği yönünde fikirlerimizi ilettik. Bakanlığın genel politikaları hakkındaki görüşlerimizi de dinleyerek not alan Sayın Bakanımız ve danışmanları Fatih DUT - Enes KARAMAN Beylerin olumlu, sıcak ve fikirlere saygılı tutumları bizleri ziyadesiyle memnun etti. Alana yönelik sorunların çözümü için konuyu gündemde tutmaya ve sorun/çözüm önerisi şeklinde fikirlerimizi iletmeye 14 bin öğretmenimizi davet ediyoruz. Sayın Bakanımızın ve danışmanlarının birinci ağızdan konuya yönelik farkındalığı sağlanmış durumdadır. Çözüm istiyorsak öğretmenlerimiz görüşlerini bakanımıza iletmeye devam etmek zorunluluğundadır. Ek olarak Sayın Bakanımıza FATİH Projesinin amacına ulaşabilmesi için öğretmen yeterliklerini gözeten uygulamaların önemsenmesi gerektiği bunun örneğinin de iTEC Projesi ile sağlandığını ve bakanlığımızın bu projeyi önemseyerek sahiplenmesi gerektiğini belirttik. Saygılarımızla...

  Teknoloji ve Tasarım Eğitimcileri Derneği Yönetim Kurulu  Sayfa 4 - Toplam 25 İlkİlk ... 2345614 ... SonSon

“Bir mıh, bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at, bir atlı kurtarır, bir atlı bir savaş kurtarır, bir savaş bir vatan kurtarır.”